How do you put ‘namumunga’ into English?

You will use ‘bear’

Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘bear’: To produce

apple-3535566__340

namumunga

Namumunga na ang Abokadong tanim ni Papa?

 

The Avocado tree that Papa planted already bears fruits.

magkakaresulta

Magkakaresulta ng maganda ang pagpapagal mo.

 

Your effort will surely bear good result.

Aside from ‘it has’ for ‘mayroon itong’, how else should you translate ‘mayroon itong’ for you to sound improved?

You will use ‘bear’

Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘bear’: To admit of

thought-2123970__340

ito’y may

Ito’y may maraming kahulugan?

 

Correct but sounds ordinary or novice: It has several meanings.

 

Improved and sounds proficient: It bears several meanings (to bear several meanings — Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s sample)                            

mayroong mga

Mayroong mga pahiwatig ang mga likas na kaganapan sa panahon ngayon.

 

Natural occurrences nowadays bear implications.

How do you say ‘PANG-PRESIDENTE ang talumpati mo’ in English?

You will use ‘after’

Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘after’: In imitation of, in the manner of

trump-2546104__340

pang-presidente ng isang bansa

Ang talumpati mo sa batch party natin ay pang-presidente ng isang bansa.

 

Your speech during our batch party is after a state president.

pang-Coco Martin

Uy, ang porma mo ay pang-Coco Martin.

 

Hey, your get-up is after Coco Martin.

How do you say ‘ang sa’ as in ‘ang sa Facebook iyang dialogue mo’ in English?

You will use ‘after’

Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘after’: Copied from

facebook-1903445__340

ang sa Facebook

Ang sa Facebook meme iyang ginamit mo na dialogue sa drama skit natin, a.

 

Oh, that dialogue you use in our drama skit is after a Facebook meme.

ang sa libro

Ang sa libro ni Joan iyang joke mo.

 

That joke of yours is after Joan’s book.

How do you say ‘na nga’ as in ‘tinulungan na nga nagreklamo pa’ in English?

You will use ‘after’

Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘after’: In spite of

fight-1974291__340

tinulungan na nga

Tinulungan na nga lahat-lahat tinahak pa rin niya ang maling daan.

 

After all our help he still made the wrong way.

pinapasok na nga

Pinapasok na nga kita nagreklamo ka pa.

 

After I let you in you still complain.

How do you say ‘hindi nakabantay ng mabuti’ and ‘hindi makabalanse ’ in English?

You will use ‘lose’

Merriam-Webster’s usage of ‘lose’: To fail to keep, sustain, or maintain

basketball-557192__340

hindi nabantayan ng mabuti

Ang seven-foot big man ng Australia ay nakapuntos ng mas malaki dahil ang 6’11 big man ng Italy ay hindi nabantayan ng mabuti ang seven footer.

 

The seven-foot big man of Australia made bigger points because the 6’11 big man of Italy lost tight guard of the seven-footer.

hindi nakabalanse

Ang pagtatanghal ko ng pagsirko ay hindi matagumpay dahil hindi ako nakabalanse.

Or

Ang pagtatanghal ko ng pagsirko ay hindi matagumpay dahil nawalan ako ng balanse.

 

My acrobatic performance was unsuccessful because I lost my balance. (lost my balance — Merriam-Webster’s sample)