Can you say ‘may pagka . . .’ in English? (if you mean something is not truly or entirely it is)

You will use ‘of a sort’ or ‘of sorts’

Merriam-Webster’s one usage of ‘of a sort/of sorts’: In some respects but not entirely or truly

puzzle-1261138__340

may pagkabakasyon

Ang sadya ko sa probinsiya ay may pagkabakasyon pero gusto ko lang talaga na kunin ang bunso kong anak.

My purpose for going to the province is a vacation of sorts but it’s just that I want to pick up my youngest child.

may pagka-computer

May pagka-computer ito. Iyon nga lang makaka-type at makaka-save ka lang dito ng documents at files. Ang ibang features ng isang computer ay wala dito. Ang tawag dito ay electronic typewriter.

It’s a computer of sorts. Its just that you can only type and save documents and files on it. The other features of a computer are not found in it. It is called electronic typewriter.