What is ‘kasabay ng’ in English?

You will use ‘with’

Webster’s Encyclopedic Dictionary’s usage of ‘with’: At the same time as

couple-1783843__340

kasabay ng araw

Bumabangon siya kasabay ng araw.

He gets up with the sun. (Webster’s sample)

kasabay ng senyal sa kamay

Pindutin mo ang boton kasabay ng aking senyal sa kamay. Okey? Lalayo ako ng isandaang metro. Kapag itinaas ko ang aking kamay, saka mo pindutin ang boton.

Press the button with my hand signal. Okay? I will go one hundred meters farther. As soon as I hold my hand up, press the button then.

kasabay ng pagkahulog

Sumigaw ako kasabay ng pagkahulog ng taong nahulog mula sa ikaanim na palapag. Nakita ko siya eksakto simula ng pangyayari.

I screamed with the drop of the man who fell from the sixth floor. I saw him right from the beginning of the incident.