Ang English ba ng ‘nanganak’ ay ‘delivered a baby’? Sino’ng nagdi-deliver? Ang buntis o ang doktor?

Sino ba talaga ang nagdi-deliver?

ang doktor o ang babaeng buntis?

Madalas maipagkamali ang Filipino-English translation problem na ito.

had a baby

Wrong: Nanganak si Nora kahapon. — Nora delivered her baby yesterday.

Correct: Nanganak si Nora kahapon. — Nora had her baby yesterday.

delivered the baby

The doctor delivered Nora’s baby yesterday.

 

[It’s the doctor who actually delivers a baby.]

‘We accept repair’ — Hindi po ito ang dapat na construction. Ang repair po kasi ay ginagawa, hindi tinatanggap!

‘We do’ instead of ‘we accept’

Ang kontrata lang ang ina-accept. Pero ang trabaho ay ginagawa

Madalas gamitin ang construction na ‘we accept’ pero hindi natin napapansin na grammatically at logically not the right way of rendering.

not ‘we accept repairs’

Wrong: We accept repairs.

Correct: This shop repairs cars/bags/umbrellas/electrical appliances.

not ‘we accept painting’

Wrong: We accept painting.

Correct: This shop does painting jobs.

not ‘we accept dry cleaning’

Wrong: We accept dry cleaning.

Correct: This shop does dry cleaning.

not ‘we accept electric plating’

Wrong: We accept electric plating.

Correct: This shop does electric plating.

not ‘we accept picture frames’

Wrong: We accept picture frames.

Correct: This shop makes picture frames./We make picture frames

Simple Logic: Why is Judgment Day for Real?

Simple logical basis that Judgment Day will happen

conclusion based on common sense

THE LOGIC IS SIMPLE: God appointed Death to come to men. The God who appointed Death is the same God who appointed Judgment Day. If death (cessation of breath) happens, judgment day will happen as well! (SIMPLE ANG LOHIKA: Itinakda ng Diyos ang Kamatayan na maganap sa tao. Ang Diyos na nagtakda ng Kamatayan (pagkalagot ng hininga) ay siya ring Diyos na nagtakda ng Araw ng Paghuhukom. Kung ang kamatayan ay nagaganap, magaganap din ang araw ng paghuhukom!)

Judgment Day For Real

 

Hebrews 9:27  And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment.

 

 

Disclaimer:  We do not discuss for logical treatment anything for or against a particular religious group. We tackle only generic ideas may it be incidentally religious. Our concentration is on those of general interest only. Please ee Disclaimer page.

 

Ang English mo sa ‘salamat sa regalo mong bahay’ ay ‘thank you for your gift house (or house gift)’. Mali po. Heto ang tama.

Your gift of a …

The correct pattern is with “of a” combination.

Simpleng pag-i-English ito pero madalas tayong mahirapan.

regalong bahay

“Thank you for the gift of a house,” she wrote to her first son, “but the place is so big that I have to spend all day keeping it clean and tidy.”— Salamat sa regalong bahay,” sulat niya sa kaniyang panganay na anak na lalaki, “pero napakalaki ng bahay na anupa’t kailangan kong gumugol ng buong araw para mapanatili itong malinis at maayos.”

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, Laughter, the Best Medicine, page 61, May 2001.)

regalong kotse

Your gift of a car is costly. – Ang regalo mong kotse ay mahal.

 

Don’t say “your car gift is costly” or “your gift car is costly”.

regalong awit

Then Samantha Hunter-Allen sent her gift of song to the far walls, perfectly on pitch… – Sunod ay pinailanlang ni Samantha Hunter-Allen ang kaloob/regalo niyang awit papunta sa malayong mga dingding, na perpektong naka-pitch…

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, Samantha’s Song, page 42.)

iniregalo

Mama made a gift of it to my sister. — Iniregalo ito ni mama sa kapatid kong babae.

Iba pang madalas mong gamiting translation pattern na hindi dapat ganito —

not loadless

I’m out of load. – Wala na akong load./ Ubos na ang load ko./Wala akong load.

 

Don’t say I’m loadless.

not moneyless

I’m out of money. – Wala na akong pera./Wala akong pera./Ubos ang pera ko.

 

Don’t say I’m moneyless.

not dataless

I’m out of data for internet. – Ubos ang data ko sa internet./Wala na akong data sa internet./Wala akong data sa internet.

 

Don’t say I’m dataless for internet.

naka-standby

“I’m on standby,” explained Danielle, a last minute addition to his squad. – Naka-standby ako,” paliwanag ni Danielle, ang isang pandagdag sa kaniyang pulutong.

 

Don’t simply say I’m standby. Instead, insert an on to the sentence.

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, Ordeal on Flight 1553, page 86.)

naka-pitch

Then Samantha Hunter-Allen sent her gift of song to the far walls, perfectly on pitch… – Sunod ay pinailanlang ni Samantha Hunter-Allen ang kaloob/regalo niyang awit papunta sa malayong mga dingding, na perpektong naka-pitch…

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, Samantha’s Song, page 42.)

Ano sa English ang ‘nagawang mag …’? Halimbawa, ‘nagawang magsinungaling’?

Ang phrasal pattern niyan ay ‘go as far as’

Go: to arrive at a certain certain state or condition, as far as: to the extent or degree that

Reminder: Doing a translation is not always verbatim but by phrasal pattern. Tulad nito.

nagawang magsinungaling

He went as far as lying because he is blinded by his love. – Nagawa niyang magsinungaling dahil nabulag siya ng kaniyang pagibig.

matawag-tawag

Don’t go as far as calling me ‘love’. We are not yet lovers! – Huwag mo akong matawag-tawag na ‘love’. Hindi pa tayo nag-iibigan.

napa

The gush of the floodwater went as far as smashing my belly. – Ang daluyong ng tubig-baha ay napahataw sa tiyan ko.

Ang ‘shoot’ ay karaniwang English idiom na katapat ng ‘biglang …’ as in ‘biglang sumikat/ tumakbo/tumaas’, etc.

Gamitin mo ang ‘shoot’ o ‘shoot up’

Huwag kang mag-alangan dahil ordinary Englsh idiom sila

Kung hindi mo gagamitin ay mahihirapan kang maghanap ng Englsh equivalent para sa sentence mong may ‘biglang …’

biglang tumakbo

Tull shot past her into the living room, grabbed the pastor by the shoulder, and shook him so hard that the poor man’s glasses almost fell off. – Biglang tumakbo si Tull padaan sa kaniya, hinawakan ang pastor sa balikat, at inuga siya ng sobra na anupa’t halos malaglag ang salamin ng kawawang mama.

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, The Bell of Emnaste, page 79, December 2001.)

biglang sumibad

Uldrich had broken free of the traffic and shot up the road way. – Kumawala si Uldrich sa trapiko at biglang sumibad sa kalsada.

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, Hell on Wheels, page 38, March 2002.)

biglang nagtaas

I then asked: “Who wants to see Bin Laden armed with Nuclear weapons?” Every hand in the room shot up. – Sunod ay nagtanong ako: “Sino ang may gusto na si Bin Laden ay armado ng mga sandatang Nukleyar? Biglang nagtaas bawat kamay.

 

(This sentence is taken from Reader’s Digest, The Making of a Terrorist, page 54, March 2002.)

iba pang biglang

His voice shot up when they quarreled. – Biglang tumaas ang boses niya nang nag-away sila.

 

He shot up into fame. – Bigla siyang sumikat.

 

Why did the price shoot up? – Bakit biglang tumaas ang presyo?

 

Note: In English, when ‘shoot’ or ‘shoot up’ is used, the exact verbs are not needed to be mentioned as in the three examples above where these supposed verbs that are not mentioned are understood: ran (past her into the living room), ran (up the road way) and raised (every hand in the room raised).